บริษัท ทีโอที จำกัด พร้อมคณะได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้ กับนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายอนุกูล มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี
และตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด พร้อมคณะได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้
กับนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยมีนายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมเกียรติ  ปทุมสูติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

อ่านสารยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ทำกิจกรรม อ่านสารยาเสพติด

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562


วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ
ได้จัดกินกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เลือกตั่งประธานนักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ
ได้จัดกินกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562