วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมเกียรติ ปทุมสูตร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยาจังหวัดนครปฐม

บริษัท ทีโอที จำกัด พร้อมคณะได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้ กับนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายอนุกูล มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี
และตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด พร้อมคณะได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้
กับนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยมีนายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมเกียรติ  ปทุมสูติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

อ่านสารยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ทำกิจกรรม อ่านสารยาเสพติด