20
นายวันชัย. สวัสดิ์ทิพย์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ


พลเอกบุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส
อดีตเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

นายเกรียงศักดิ์ หงโต
 อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัยคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน นครปฐมายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดกลางใน สพม.๙

  1. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำลานักเรียน

ร้อยรัก รวมใจ มุทิตา บูชาครู

ทำบุญ 60 ปี โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันไหว้ครู