นายสมเกียรติ ปทุมสูติ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ


พลเอกบุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส
อดีตเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

นายเกรียงศักดิ์ หงโต
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัยคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน นครปฐมายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันไหว้ครู