sukavit
นายสุขวิทย์  ปู้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ประกาศผลสอบและมอบตัว ม.1

ประกาศผลสอบและมอบตัว ม.4

แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4

ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก

ตารางสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดกลางใน สพม.๙

  1. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

นานิทรรศการเกษตรปริวรรต ครั้งที่ 41

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำลานักเรียน

ร้อยรัก รวมใจ มุทิตา บูชาครู