ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

กิจกรรมวันสุนทรภู่


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ ได้ดำเนินกิจกรรม วันสุนทรภู่

อ่านสารยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ทำกิจกรรม อ่านสารยาเสพติด

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562


วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ
ได้จัดกินกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เลือกตั่งประธานนักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ
ได้จัดกินกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2502 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนสองพี่น้อง” ต่อมาได้เติมคำว่า “วิทยา” ท้ายชื่อเพราะมีชื่อพร้องกันถึง 3 โรง
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2502 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน 15 คน อาคารเรียนยังไม่มี ต้องไปเรียนที่โรงเรียนสองพี่น้อง (สปช.) โดยมี นายกรอง หงษ์โต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ (อาคาร 1 ปัจจุบัน ) โดยมี นายสนิท ธรรมโกศล เป็นครูใหญ่ และปีการศึกษา 2524 เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นายยุทธ แสงทองดี เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดสอน ม.4 และ ม.ศ. 4 เป็นปีแรก