O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q & A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 :รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 :สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการ  มีส่วนร่วม
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 :การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy
O33 :  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน