ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียน ขนาดกลางใน สพม.๙

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติคุณดังนี้

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียน                      ขนาดกลางใน สพม.๙
  2. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                              สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
  3. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
  4. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                        สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดนการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ  ได้จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562