สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ พร้อมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดี
ต้อนรับ สพม.9
Download

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

กิจกรรมวันสุนทรภู่


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ ได้ดำเนินกิจกรรม วันสุนทรภู่

อ่านสารยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ทำกิจกรรม อ่านสารยาเสพติด

เลือกตั่งประธานนักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ
ได้จัดกินกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562