วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมเกียรติ ปทุมสูตร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยาจังหวัดนครปฐม

บริษัท ทีโอที จำกัด พร้อมคณะได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้ กับนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายอนุกูล มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี
และตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด พร้อมคณะได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้
กับนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยมีนายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมเกียรติ  ปทุมสูติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียน ขนาดกลางใน สพม.๙

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติคุณดังนี้

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียน                      ขนาดกลางใน สพม.๙
  2. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                              สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
  3. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
  4. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                        สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย Download