กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562


วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ
ได้จัดกินกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2502 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนสองพี่น้อง” ต่อมาได้เติมคำว่า “วิทยา” ท้ายชื่อเพราะมีชื่อพร้องกันถึง 3 โรง
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2502 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน 15 คน อาคารเรียนยังไม่มี ต้องไปเรียนที่โรงเรียนสองพี่น้อง (สปช.) โดยมี นายกรอง หงษ์โต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ (อาคาร 1 ปัจจุบัน ) โดยมี นายสนิท ธรรมโกศล เป็นครูใหญ่ และปีการศึกษา 2524 เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นายยุทธ แสงทองดี เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดสอน ม.4 และ ม.ศ. 4 เป็นปีแรก