สิ่งสำคัญประจำโรงเรียน

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

 
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
.
ตราปะจำโรงเรียน
พระโสณะโกฬิวิสะดีดพิณ
.
ปรัชญาประจำโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใจสะอาด
.
คติพจน์
ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย
.
คำขวัญ
บรรยากาศน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำกีฬา
ก้าวหน้าวิชาการ ประสานชุมชน หลีกพ้นยาเสพติด
.
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – ชมพู
.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกระทุ่ม

.
อักษรย่อ
ส.น.
.
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
.
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน