ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผอ.ดร.อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

นายภานุวัตน์ สำโรงแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวกาญจนา คล้ายจินดา

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบริหารงานบุคคล

นางปราณี เที่ยงอินทร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวล

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน