ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผอ.ดร.อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสุชาติ กฤษณชาญดี

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา คล้ายจินดา

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบริหารงานบุคคล

นางปราณี เที่ยงอินทร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวล

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน