ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2502 โดยการนำของท่าน ขุนขยัน กิจการ
และมีนายกรอง  หงษ์โต  รักษาการครูใหญ่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  เป็นคนแรกในขณะนั้น

ปรัชญาของโรงเรียน
        เรียนดี มีวินัย ใจสะอาด

คติพจน์
ปญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย       (ปัน-ยา-วะ-ทะ-เน-นะ-เสย-โย)
ความหมาย ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์

อัตลักษณ์
        คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

เอกลักษณ์
        ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

วิสัยทัศน์
        นักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ด้านเทคโนโลยี                      ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0