กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวเนาวรัตน์ สนธิเณร 
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล
ครูชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ ชั่งดวงจิตร์ 
ครูชำนาญการ

นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร
ครู

นางชาติรส เลิศรัตนปัญโญ 
ครูชำนาญการ พิเศษ

นางสาวอุมาพร อินทร์กล่ำ 
ครูชำนาญการ

นายพงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา มณีวงษ์
ครูจ้างสอน