กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวเนาวรัตน์ สนธิเณร 
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล
ครูชำนาญการ


นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร
ครู


นางสาวอุมาพร อินทร์กล่ำ 
ครูชำนาญการ


นางสาวจันทิมา มณีวงษ์
ครูจ้างสอน