กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล
ครูชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ ชั่งดวงจิตร์ 
ครูชำนาญการ

นางสาวอุมาพร อินทร์กล่ำ 
ครูชำนาญการ

นายพงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์
ครู

นางสาวจันทิมา มณีวงษ์
ครูจ้างสอน