กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

นางมยุรี สุดแก้ว
ครูชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางเปรมจิต ดอกชะเอม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปวีณ์นุช โพธิ์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปราณี บูรณโพธิ์ทอง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวล
ครูชำนาญการ


นางพูนพิศมัย คงจิ๋ว
ครูชำนาญการ


นายทรงศักดิ์ กังวานทวีทรัพย์
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)