กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวอรษา ชิดปราง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวนาริสา เรืองสุรีย์
ครูชำนาญการ


นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทับ
ครูชำนาญการ


นางสาวหทัย ศรีสิงห์
ครูชำนาญการ