กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางปราณี เที่ยงอินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ ภมรพล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวัชรินทร์ บุญมี
ครูครูชำนาญการ

นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์
ครูชำนาญการ