กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปราณี เที่ยงอินทร์
ครูชำนาญการ


นายวัชรินทร์ บุญมี
ครู

นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์
ครูชำนาญการ