กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางกฤษณา เนตรสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศศิวิมล พลเสริม 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
ครูชำนาญการพิเศษ


Mr. Abdul wahab