กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ ศรีวรรณคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางกฤษณา เนตรสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศศิวิมล พลเสริม 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
ครูชำนาญการพิเศษ


Mr. Abdul wahab