กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศศิวิมล พลเสริม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชรดา  จินดาไทย
ครู