กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ ศรีวรรณคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศศิวิมล พลเสริม 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภาวดี ภูฆัง
ครูชำนาญการพิเศษ