กลุ่มสาระการงานอาชีพ


นายพีระ เทศทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางประคอง เทศทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนภครินทร์ น้อยอุทัย 
ครูชำนาญการพิเศษ