กลุ่มสาระการงานอาชีพ


นายพีระ เทศทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนภครินทร์ น้อยอุทัย 
ครูชำนาญการพิเศษ