ใบความรู้

(สัปดาห์ที่ 9)

การระบายสีและตกแต่งภาพ

การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่งต่าง ๆ

                การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่ง Curve เหมือนกับการปรับแต่งด้วยคำสั่ง Level จะต่างกันตรงที่คำสั่ง Curve จะไม่เห็นกราฟ Histrogram เพราะกราฟของ Curve จะแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าสีเดิม และค่าสีที่ปรับใหม่เท่านั้น

การเรียกใช้คำสั่ง Curve

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ

2. คลิกเมนู Image --> Adjustments --> Curves 

3. จะปรากฏหน้าต่าง Curves

 

 

 

 

 

 

 


4. ปรับเส้น Curve วาดลักษณะต่อเนื่อง จะช่วยลดความคมชัดของภาพลง ทำให้ภาพเรียบเนียนขึ้น

 

 

 

 

 


                                                                               

 

 

การปรับแต่งความสมดุลของสีภาพ ด้วยคำสั่ง Color Balance

                Color Balance เป็นคำสั่งการปรับแต่งความสมดุลของสีภาพ ในโหมดสี RGB และ  CMYKซึ่งมีสีที่ตรงข้ามกันอยู่ ตัวอย่างเช่น การปรับสีฟ้า Cyan ให้เพิ่มขึ้น ขณะทำงานในโหมด RGB ทำได้ด้วยการเพิ่มความเข้มของสีน้ำเงิน  (Blue)   และสีเขียว   (Green)   และลดความเข้มของสีแดง (Red) จะได้สีฟ้าที่เข้มขึ้น

1. เปิดไฟล์รูปภาพ

 

 

 

 

 

 


               รูปที่ 7.14 ภาพก่อนการปรับแต่ง              รูปที่ 7.15 ภาพหลังการปรับแต่งสีเข้มขึ้น

2. คลิกเมนู  Image --> Adjustments --> Color Balance

เลื่อนแถบ Scroll เพิ่มความเข้ม

ของสีน้ำเงิน สีเขียวและ

ลดความเข้มของสีแดง

 

 

3. คลิกวงกลม Shadows เพื่อปรับส่วนมืด  

4. คลิกวงกลม Hightlights  เพื่อปรับส่วนสว่าง

5. คลิกวงกลม Midtones เพื่อปรับน้ำหนักกลาง

 

การปรับค่าความสว่างและความคมชัดด้วยคำสั่ง Brightness/ContrastBrightness/Contrast เป็นการปรับภาพแบบง่าย ๆ การปรับแต่ละครั้งจะเป็นการปรับค่าทุกค่า ไปพร้อม ๆ กัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสง เงา และสี  ไม่สามารถปรับภาพในแต่ละ Channel ของ โหมดสีได้ จึงไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพของงานสูง ๆ

การปรับค่า Brightness / Contrast

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ

2. คลิกเมนู Image --> Adjustments --> Brightness / Contrast

 

 

3. ปรากฏหน้าต่าง Brightness / Contrast ...   

 

 

 

 

 


4. เลื่อน Scroll ช่อง Brightness: ปรับความสว่างของภาพ   +30

5. เลื่อน Scroll ช่อง Contrast:  ปรับความคมชัดของภาพ   +15

6. คลิกปุ่ม OK

 


 

     

 

 

 

 

การปรับความเข้มและความจางของสีภาพด้วย Hue/Saturation

                Hue / Saturation เป็นการปรับโดยอาศัยพื้นฐานของการมองภาพในโมเดลของ HSB การใช้คำสั่ง Hue / Saturation 

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ

2. คลิกเมนู  Image คลิก Adjustments  คลิกรายการ Hue/Saturation

3. ปรากฏหน้าต่าง  Hue / Saturation

 

 

3. เลื่อน Scroll  เพื่อปรับโทนสี  ช่อง Hue:

4. เลื่อน Scroll  เพื่อปรับความสด อิ่มตัว ช่อง Saturation:   

5. เลื่อน Scroll  เพื่อปรับความสว่าง  ช่อง Lightness:

6.  คลิก   OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การปรับภาพให้เป็นสีขาว - ดำ ด้วย Desaturate

                Desaturate เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อเอาค่าสีออกจากภาพ ทำให้ภาพที่เหลือมีเฉพาะสีขาวและสีดำโดยที่โหมดสีของภาพยังเป็นโหมดเดิม การใช้คำสั่ง Desaturate

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ

2. คลิกเมนู  Image  --> Adjustments --> Desaturate

3. รูปภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพ ขาว – ดำ

 

 

การปรับภาพด้วย  Match Color ใน Photoshop CS