ใบความรู้

(สัปดาห์ที่ 8)

การระบายสีและตกแต่งภาพ

การใช้ Pattern Stamp Tool

                Pattern Stamp Tool  เป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำสำเนา Pattern โดยมีวิธีคร่าว ๆ คือต้องสร้างPattern ก่อน หลังจากนั้นจึงทำสำเนาภาพได้ตามความต้องการ

การใช้ Pattern Stamp Tool

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ 

2. ทำ Pattern โดยการใช้            

3. คลิกเมนู Edit -->Define Pattern 

4. ปรากฏหน้าต่าง Pattern name

 

 

 


5.  พิมพ์ชื่อ  Pattern  1

6.  คลิกปุ่ม OK  จะเป็นการ Save Pattern เก็บไว้

7. คลิกปุ่ม        ค้างไว้ ปรากฏรูปแบบ

8. คลิก

9. คลิก 6Pattern :  เลือกรูป

 

 


10 คลิกปุ่ม          ระบายจะได้ภาพดอกไม้หลายดอก

 

11. หรือคลิกเมนู Edit-->Fill-->Pattern

 

 

 

 


12. คลิกเลือก Pattern

13. คลิก OK

14. จะปรากฏรูป

                                                                                                                ดอกไม้หลายดอก                                             

                                                                                                รูปที่ 7.7 ภาพจากการสร้าง Pattern

 

การใช้เครื่องมือตกแต่งภาพถ่าย

 

การใช้ Smudge Tool

 

U การใช้ Blur Tool

 

การใช้ Sharpen  Tool

 

การใช้ Dodge

การใช้ Burn Tool

 

 การใช้ Sponge Tool

 

การปรับความเข้มและความจางของสีภาพด้วย Hue/Saturation

                Hue / Saturation เป็นการปรับโดยอาศัยพื้นฐานของการมองภาพในโมเดลของ HSB การใช้คำสั่ง Hue / Saturation 

1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ

2. คลิกเมนู  Image คลิก Adjustments  คลิกรายการ Hue/Saturation

3. ปรากฏหน้าต่าง  Hue / Saturation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. เลื่อน Scroll  เพื่อปรับโทนสี  ช่อง Hue:

5. เลื่อน Scroll  เพื่อปรับความสด อิ่มตัว ช่อง Saturation:   

6. เลื่อน Scroll  เพื่อปรับความสว่าง  ช่อง Lightness:

7.  คลิก   OK