แบบทดสอบหน่วยที่ 1

                                         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1. กราฟิกหมายถึงข้อใด

     . การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์                 . ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ

     . ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.                                                                    . ไม่มีข้อใดถูก

2.  ข้อใดคือความหมายของ “คอมพิวเตอร์กราฟิก”

      .  สร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์              . สร้างและการจัดการภาพกราฟิก

      .  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                               . การใช้งานกราฟิกที่ดี

3. พิกเซลมาจากคำว่าอย่างไร ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ

     . Picture กับ Else                                                                          . Picture กับ Element

     . Picture กับ Pixels                                                                       . Picture กับ Resolution

4.  ข้อใดคือความหมายของพิกเซล

      . จุดสีดำเล็ก ๆ ที่รวมกัน                                                             . จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น

      .  จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมกัน                                                    .  ถูกหมดทุกข้อ

5. ภาพที่มีความละเอียดสูงหรือคุณภาพดี ควรจะมีค่าความละเอียดข้อใด

     . 300 X 300 ppi                                                                            . 200 X 200 ppi

     . 600 X 600 ppi                                                                            . ถูกหมดทุกข้อ

6. วิธีการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมี 2 แบบคือแบบใดบ้าง

     .  Raster , Bitmap                                                                         . Raster, Vector

     .  Raster, BMP                                                                              . Vector, BMP

7. การประมวลผลแบบ Vector หรือ Object-Oriented Graphics หรือเรียกว่าเป็นรูปภาพแบบข้อใด

    . Resolution                                                                                    . Independent

    . Resolution-Independent                                                           . Object-Independent

8.  ข้อใดหมายถึงโปรแกรมประเภทวาดรูป  

   . CorelDraw                                                                                    . Adobe Illustrator

   . AutoCAD                                                                                     . ถูกหมดทุกข้อ

9.  ไฟล์รูปภาพที่มีส่วนขยาย .WMF เป็นไฟล์รูปภาพของโปรแกรมข้อใด 

  . Adobe Photoshop                                                                        .    Microsoft Office

  . Microsoft Windows                                                                     .     ถูกหมดทุกข้อ

10.  ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด  

  .  ความละเอียดมากขึ้น                                                                   .  ความละเอียดคงที่

  .  ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง                                                    .   ความละเอียดลดลง

11.  ภาพเวกเตอร์และภาพบิตแมป แบบใดสามารถตกแต่งความละเอียดของภาพสวยงามดีกว่า

  .  เวกเตอร์                                                                                         .  บิตแมปและเวกเตอร์

  .  บิตแมป                                                                                          .  ไม่มีข้อใดถูก

12.  เครื่องสแกนเนอร์มีหน้าที่อย่างไร

  .  แปลงภาพตัวอักษรให้เป็นข้อมูล                                              . แปลงภาพวาดให้เป็นข้อมูล

  .  แปลงเสียงให้เป็นข้อมูล                                                             .  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

13.  กระดานกราฟิก (Graphic Tablet) เป็นอุปกรณ์ในข้อใด 

  .   ช่วยวาดภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์ได้                                  .  บอกตำแหน่งของการวาด

  .  ถูกทั้ง ก. และ ข.                                                                           .   ไม่มีข้อใดถูก

14.  สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี รวมกันเรียกว่าอย่างไร

 .   CMY                                                                                              .  RGB

 .    CMYK                                                                                          .     RED

15.  คำว่า อิเมจโปรเซสซิง (Image Processing) หมายถึงข้อใด

 .    การแสดงภาพเคลื่อนไหว                                                         .  การแสดงภาพโฆษณา

 .    การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรูป                                         .  ถูกหมดทุกข้อ